تبلیغات
دفتر یادداشت محب علی - ﺍﻗﻞ ﺍﻟﺎﻗﻠﻴﻦ

ﺍﻗﻞ ﺍﻟﺎﻗﻠﻴﻦ

دوشنبه 27 آبان 1392 11:44 ب.ظنویسنده : محب علی

 


سوال : ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭﻙ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ (ﺍﻗﻞ ﺍﻟﺎﻗﻠﻴﻦ ) ﺍﺳﺖ ، ﺁﻳﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺻﺮﻑ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺍﺳﺖ ؟

جواب علامه طباطبایی(ره) - ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺖ ، ﺯﻳﺮﺍ ؛

ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻧﺎﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ .

ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﻙ ﻛﻨﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻫﻴﭻ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛

ﻧﻪ ﻛﻤﺎﻝ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺳﺘﻘﻠﺎﻝ ، ﻭ ﻧﻪ ﺟﺎﻥ ﻭ ﻧﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮ،

ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﺪﺍﻧﺪ .

ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻓﺎﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻛﻨﺪ ، ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ،

ﻳﻌﻨﻰ ﺩﺭﻙ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺵ ، ﺟﺎﻧﺶ ، ﺭﻭﺣﺶ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﻛﻤﺎﻟﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩﻯ ﻭ ﺍﻓﻌﺎﻟﺶ ، ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻝ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ .

ﻭ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻓﻘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪﺍﻧﺪ؛ ﻧﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻭ ﻧﺎﺩﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﻙ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻨﺪ .

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ، ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﭼﻴﺰﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﺟﺰ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻛﻤﺎﻝ ، ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ، ﻭﻟﻰ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻣﻰ ﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﻭ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺍﻭ ﻧﻴﺴﺖ ، ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻓﻘﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ (ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺩﺭﻙ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ . ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ، ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﺸﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻰ ﺑﻴﻨﺪ ، ﻭ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻓﻘﺮ ﺫﺍﺗﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﻤﺎﻟﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭﻙ ﻛﻨﺪ ، ﻣﻰ ﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

 


 

 سوال :  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭﻙ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻧﺎﺩﺍﺭﻯ ، ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ؟

جواب علامه طباطبایی(ره) - ﻛﻤﺎﻝ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ ، ﻭ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻧﺎﻗﺺ ﻭ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﻛﻤﺎﻝ ﻳﺎ ﻧﻘﺼﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻓﻘﺮ ﻣﺤﺾ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ ؛

ﭘﺲ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻨﺪ ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﻘﻴﺮ ﻭ ﻧﺎﺩﺍﺭ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .شادی روحش صلواتی اهدا کنیم؛
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


آخرین ویرایش: دوشنبه 30 آذر 1394 07:06 ب.ظ

 
پنجشنبه 26 آذر 1394 09:32 ق.ظ
با سلام
ممنون خیلی مفاهیم بالایی بود
اگر منبع را هم ذکر کنید عالی میشود

ایشالا ما هم به مقام اقل الاقلین برسیم
یاعلی
محب علی
سلام دوست عزیز

با عرض پوزش فراوان

این مطلب رو دوسال پیش از یکی از کتاب هایی که در مورد علامه بود کپی کردم _ از نرم افزار بازار کتاب قائمیه _ و با توجه به اینکه گوشی همراهم رو عوض کردم و کتابهای مطالعه شده ام پاک شده حتی امکان سرچ هم ندارم!

اگه سوالی درباره دانلود این نرم افزار داشتید با شماره
09195506110
از طریق برنامه تلگرام یا واتساپ تماس بگیرید تا راهنمایی تان کنم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.